1. Γιατί είναι σημαντικό να ανακυκλώνουμε τις μπαταρίες;   

Οι μπαταρίες περιέχουν διαβρωτικές ουσίες και βαρέα μέταλλα που μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον. Η ανακύκλωση μπαταριών μειώνει σημαντικά τους κινδύνους που αυτές ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2. Τι θα συμβεί εάν οι μπαταρίες δεν ανακυκλώνονται σωστά;

Τα τοξικά υλικά εντός των μπαταριών μπορεί να απελευθερωθούν στο περιβάλλον και ως αποτέλεσμα δημιουργούν σοβαρές απειλές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αν οι μπαταρίες καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, τα τοξικά υλικά μπορεί να διαρρεύσουν στο έδαφος, που ενδέχεται στη συνέχεια να φθάσουν στην παροχή του νερού μας. Στην περίπτωση της καύσης - αποτέφρωσης παράγονται τοξικές αναθυμιάσεις.

3 Πώς κάνω την ανακύκλωση μπαταριών;

Στο χώρο μας διαθέτουμε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών. Ελάτε λοιπόν στο κατάστημα μας ή τηλεφωνήστε μας ώστε να συλλέξουμε εμείς την παλαιά σας μπαταρία. Έτσι προστατεύετε κι εσείς μαζί μας το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για την δημόσια υγεία ουσίες.

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους, Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. 

 

Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για: 

  • Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
  • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων) 
  • Εξοικονόμιση πρώτων υλών  - ενέργειας
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
  • Συνεισφορά στον πολιτισμό, αφού η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.